our teachers

alia khan

founder

vinyasa, yin

britt lake

vinyasa

jenna cristiano

vinyasa, yin

rebecca henry

prenatal

allie malis

vinyasa

camryn bickham

vinyasa

kacey tovornik

vinyasa

stephanie cruse

prenatal, vinyasa

brendan smullen

vinyasa, yin

jenn karbowsky

vinyasa, yin

maria sakaria

prenatal, vinyasa

tatenda musapatike

vinyasa

tiffany arthur

vinyasa

our studio directors

camryn bickham

operations director

stephanie cruse

community director